ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು:

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು ನೋಟ
1 ಆಯೋಗದ ರಚನೆ
2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಭಾರ
3 ಸಲಹೆಗಾರರ ​​ನೇಮಕ
4 PAR ಸಮಿತಿ DPAR(AR)
5 ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ-2ರ ಮೊದಲನೆಯ ವರದಿ
6 ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ- ಮೊದಲನೇ ವರದಿ
7 ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ-2ರ ಎರಡನೆಯ ವರದಿ
8 ಎರಡನೆಯ ವರದಿ ಅನುಬಂಧಗಳು
9 ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ-2 ಮೂರನೆಯ ವರದಿ
10 ಅನುಬಂಧ - ಮೂರನೆಯ ವರದಿ
11 ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ- ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವರದಿ
12 ಯೋಜನಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಲೇಖನ

13

ಕರ್ನಾಟಕಆಡಳಿತಸುಧಾರಣಾಆಯೋಗ-2ರ4ನೇವರದಿ

14

4ನೇವರದಿಯಅನುಬಂಧಗಳು

 

         i.            ಆಯೋಗವುನಡೆಸಿದಸಭೆಗಳಪಟ್ಟಿ

 

        ii.            ಆಯೋಗನೀಡಿದಭೇಟಿಗಳವಿವರ

 

      iii.            ಬಾಡಿಗೆಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 6307 ಅಂಗನವಾಡಿಕೇಂದ್ರಗಳಪಟ್ಟಿ

 

      iv.            ಶಾಲೆಗಳುಮತ್ತುಶಾಲಾಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ಗಳವಿವರಗಳುಗ್ರಾಮೀಣಮತ್ತುನಗರ

 

        v.            ಪ್ರಾಥಮಿಕಆರೋಗ್ಯಕೇಂದ್ರಗಳ (PHC) ವಿವರಪಟ್ಟಿ

 

      vi.            ಉಪ-ಕೇಂದ್ರಗಳಪಟ್ಟಿ

15

ಕರ್ನಾಟಕಆಡಳಿತಸುಧಾರಣಾಆಯೋಗದ5ನೇವರದಿ

16

5ನೇವರದಿಯಅನುಬಂಧಗಳು

 

         i.            ರೈತಸಂಪರ್ಕಕೇಂದ್ರ(RSK)ಗಳವಿವರಗಳುRSK ID ಗಳುಮತ್ತುಹೋಬಳಿವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ

 

        ii.            ಬಿಬಿಎಂಪಿಸಿಬ್ಬಂದಿಯಮರುನಿಯೋಜನೆಗ್ರೂಪ್‌-ಡಿಹೊರತುಪಡಿಸಿ

 

      iii.            ZLCರಚನೆಯವಿವರ

 

      iv.            ವರ್ಕ್ಇಂಪ್ರೂವ್‌ಮೆಂಟ್ಟೀಮ್ (WIT) ಕುರಿತುವಿವರವಾದಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಟಿಪ್ಪಣಿ

 

        v.            BBMP ಜಾರಿಕೋಶದಮಾದರಿ

 

      vi.            IIMBವರದಿ

 

     vii.            ಸಲಹಾಸಮಿತಿಯವಿವರಣಾತ್ಮಕಪಟ್ಟಿ

17

ಪತ್ರಿಕಾಟಿಪ್ಪಣಿ4ನೇಮತ್ತು5ನೇವರದಿಗಳು

18

ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆತುಣುಕುಗಳು - 4 ನೇಮತ್ತು5ನೇವರದಿಗಳು

19

ವಿಶೇಷವರದಿ – BBMP ಸುಧಾರಣೆಮತ್ತುಮರುಸಂಘಟನೆ

20

ಪತ್ರಿಕೆಯತುಣುಕುಗಳು – BBMP ವರದಿ